1. Informacje ogólne 

1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem  url: perfektplus.eu 

2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Perfekt  Plus 82-300 Elbląg ul. Wiejska 31A 

3.Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: perfektplus@onet.pl 4.Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do  danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 

5.Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów 

 • Realizacja zamówionych usług 

6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich  zachowaniu w następujący sposób: 

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają  wprowadzone do systemów Operatora. 
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.  „ciasteczka”). 
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 1.Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w  warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane  

logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze  użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 2.Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów  programistycznych. 

 1. Hosting 

1.Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:  nazwa.pl 

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania  danych 

1.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane  osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z  Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.  Dotyczy to takich grup odbiorców: 

 • kurierzy 
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w  celu realizacji celu działania strony 
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora 

2.Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest  to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • oraz przenoszenia danych. 

4.Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania  wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu  wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi  Serwisu. 

7.W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez  Administratora marketingu bezpośredniego. 

8.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu  przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich  poza teren Unii Europejskiej. 

 1. Informacje w formularzach 

1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 

2.Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie  czasu, adres IP). 

3.Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika  wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

4.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia  serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo  kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 6. Logi Administratora 

1.Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.  Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 7. Istotne techniki marketingowe 

1.Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google  Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa  bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W 

zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje  wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:  

https://www.google.com/ads/preferences/ 

2.Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie  przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może  dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego  śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych  osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem  takich działań jest włączona obsługa plików cookie. 

3.Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że  serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim  zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec  których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych  dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. 4.Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez  tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są  anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają  wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. 

5.Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w  odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po  odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie  korespondencji handlowej od Operatora. 

6.Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie  danych osobowych 

 1. Informacja o plikach cookies 

1.Serwis korzysta z plików cookies. 

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych  Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny  numer. 

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

1.utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której  użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać  loginu i hasła; 

2.realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki  marketingowe”; 

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać  zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia  usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików  cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub  dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem  Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z  siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter  Inc. z siedzibą w USA). 

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać  zgodę? 

1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić  ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies  niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania  preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może  uniemożliwić korzystanie ze stron www 

2.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Edge 

 • Internet Explorer 
 • Chrome 
 • Safari 
 • Firefox 
 • Opera 

Urządzenia mobilne: 

 • Android 
 • Safari (iOS) 
 • Windows Phone 

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach  informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa  obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki  przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na  stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i  dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany  dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady 

prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym  dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w  nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności,  nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.